Mae cyflenwad PeoplePlus o ddysgu seiliedig ar waith ymysg y gorau yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae canlyniadau gan Adroddiad Canlyniadau Dysgwyr 2014/15 yn mesur ein cyflenwad o brentisiaethau uwch, ymgysylltu ag hyfforddeiaeth a'r Rhaglen Cyflogadwyedd Oedolion fel 'ardderchog', â'n holl ganlyniadau'n uwch na'r cyfraddau cymharydd cenedlaethol.

Hefyd, PeoplePlus yw'r unig darparwr dysgu yng Nghymru sydd wedi helpu cyfranogwyr cyflogadwyedd oedolion i gyflawni cyfradd lwyddo o 100%, o gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol o 78%, yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ansawdd yn ein rhaglenni.

Meddai Alan Mackey, Pennaeth Sgiliau PeoplePlus - Cymru, ei fod wrth ei fodd â'r cyflawniad. “Mae hon yn set wir ragorol o ganlyniadau, ein perfformiad gorau yn ystod blynyddoedd diweddar,” Meddai,

“Nid yw'r fath gyflawniad yn dod heb lawer o waith caled, ymdrech ac ymrwymiad ac rwyf yn diolch i holl staff Sgiliau Cymru am eu cyfraniad dros y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi ein galluogi i sicrhau'r canlyniadau hyn ar gyfer ein dysgwyr ar ein rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Chyflogadwyedd Oedolion.”

Mae Adroddiadau Canlyniadau Dysgwyr yn grynodebau o'r cyfraddau llwyddo dysgwyr a gyflawnir gan bob un o'r 20 o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae'r adroddiad, a gyhoeddir yn flynyddol er mwyn hysbysu dysgwyr, rhieni, cyflogwyr a'r cyhoedd o ganlyniadau'r rhaglenni, yn dangos gwybodaeth ynghylch cyfraddau llwyddo - y ganran o'r holl gymwysterau a gyflawnir gan ddysgwyr - a chynnydd dysgwyr i gyflogaeth neu ddysgu pellach.

Mewn saith categori, fe wnaeth PeoplePlus sgorio 'Ardderchog' mewn tri ac fe'i nodir fel 'Da' mewn pedwar arall.

Mae'r newyddion yn dilyn adroddiad diweddar a ddangosodd fod mwy na 30 y cant o bobl sy'n cychwyn prentisiaethau ym Mhrydain yn methu â'u cwblhau, ac mae'r niferoedd wedi gwaethygu bob blwyddyn am y tair blynedd diwethaf.

Mewn cyferbyniad roedd 94% o ddysgwyr oedd yn ymgymryd â phrentisiaeth uwch gyda PeoplePlus yng Nghymru'n llwyddiannus, mwy na gydag unrhyw ddarparwr arall. Hefyd fe wnaeth Sgiliau Cymru brofi cyfradd lwyddo o 88% ar gyfer y 404 o bobl ifanc a gwblhäodd rhaglen ymgysylltu hyfforddeiaeth ac fe wnaeth 77% o ddysgwyr ar y Rhaglenni Cyflogadwyedd Oedolion gynyddu i gyflogaeth, gan arddangos effeithiolrwydd ein rhaglenni i helpu unigolion i drawsnewid eu bywydau.

Gellir gweld yr adroddiad llawn ar wefan yr Arsyllfa Dysgu a Sgiliau.